Financiranje

Kada se radi o radovima poboljšanja i unaprijeđenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.  BKS Bank d.d. i OTP Banka d.d., suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedenih banka te vode cjelokupan platni promet preko te banke.

Visina kredita se utvrđuje prema vrijednosti radova, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita. Najmanji iznos kredita u OTP Banka d.d. je 2.000,00 EUR, u BKS bank d.d. 3.000,00 EUR, a najviši u srazmjeru sa visinom izdvajanja zajedničke pričuve, na način da mjesečni aunitet ne prelazi 70% ostvarenog neto mjesečnog izdvajanja zgrade za pričuvu. Izračun se vrši na bazi povećanja pričuve. Neto zajednička pričuva zgrade je prosječna mjesečna bruto pričuva umanjena za fiksne obveze zgrade, kao što su: naknade upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi.

Uvjeti kreditiranja kod OTP banke d.d. su: Kamatna stopa je 2,08% godišnje, promjenjiva za vrijeme korištenja i otplate kredita. (Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope-NRS1, koja na dan 01.06.2014.godine za valutu EUR iznosi 1,89% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.)

Obračun i naplata kamate vrši se mjesečno, u sklopu anuiteta. Rok otplate iznosi od 1 do 10 godina. Bez troška obrade kredita.
Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima tako da se isti obračunavaju u EUR i uplaćuju u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate. Kredit se otplaćuje trajnim nalogom odnosno direktnim terećenjem računa zajedničke pričuve.

Osiguranje povrata Kredita:

  • iz iznosa sredstava zajedničke pričuve zgrade

Uvjeti kreditiranja kod BKS Bank d.d. su: kamatna stopa ovisi o modelu kreditiranja. Postoje 3 modela, od čega su 2 modela kunska, a jedan je vezan uz EUR. Izračun za maksimalni iznos kredita vrsši se na bazi povećanja pričuve do max 6,50 kn/m2.

Potrebna dokumentacija

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • međuvlasnički ugovor
  • ugovor o upravljanju stambenom zgradom
  • odluka suvlasnika stambene zgrade koja sadrži:

    odluku o izvođenju radova na stambenoj zgradi, potvrdu prihvaćanja ponude, suglasnost za zaduženje kod banke, suglasnost za korištenje sredstava zajedničke pričuve, punomoć predstavniku suvlasnika i ovjeru potpisa predstavnika suvlasnika

  • analitička kartica zgrade za prethodnih 12 mjeseci
  • predračun, ponuda, troškovnik ili ugovor s izvođačem radova

Banke također nude suvlasnicima mogućnost oročenja depozita na računu zajedničke pričuve. Za ugovaranje oročenja porebno je priložiti suglasnost Upravitelja i očitovanje većine suvlasnika zgrade. Moguće je oročenje ugovoriti na način da se automatski produžuje na isti rok i tako sve dok jedna ili druga ugovorna strana ne opozove daljnje automatsko obnavljanje Ugovora.

Deponent može raspolagati oročenim novčanim sredstvima i prije isteka roka. U slučaju ranijeg prekida oročenja na oročeni iznos sredstava primjenjuje se kamatna stopa utvrđena Odlukom o visini kamatnih stopa Banke za ostvareno razdoblje oročavanja, računajući od datuma oročavanja, odnosno od datuma zadnjeg produženja, do datuma prekida oročenja.

 

Kamatne stope

BKS banka
(min. izn. oročenja = 10.000,00 kn)

(na dan 30.12.2020.)

OTP banka

(min. izn. oročenja u protuvr. = 250 Eur)

(na dan 31.12.2020.)

na depozite oročene na rok preko 1 do 3 mjeseca

0,05 %

0,02 %

na depozite oročene na rok preko 3 do 6 mjeseci

0,10 %

0,02 %

na depozite oročene na rok preko 6 do 12 mjeseci

0,25 %

0,05 %

na depozite oročene na rok preko 12 mjeseci

0,50 %

nije moguće