Pričuva

Zajedničku pričuvu svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban transakcijski račun zgrade, kojeg u tu svrhu otvaraju svi zajedno ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ukoliko mu je dodijeljena takva ovlast međuvlasničkim ugovorom.

Sredstva transakcijskog računa zajedničke pričuve zgrade se koriste prema godišnjem planu za pokriće sljedećih troškova:

 • redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,
 • zamjene i/ili ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • otplate zajma za financiranje troškova održavanja zgrade,
 • troškove poslovanja upravitelja zgrade,
 • troškove honorara ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj zgrade sukladno ugovoru o održavanju zgrade kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima zgrade.
Suvlasnici su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu a iznos pričuve određuje se po površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade.

Iznos zajedničke pričuve

Donja granica iznosa zajedničke pričuve iznosi 2,70 kn/m2 (0,36 EUR/m2) prostora. Troškovi održavanja zgrade su uglavnom veći, tako da se u praksi određuje visina pričuve na osnovu godišnjeg plana. Iznos zajedničke pričuve određuju suvlasnici posebnom odlukom koju mora prihvatiti natpolovična većina suvlasnika zgrade po udjelu u vlasništvu. 
Određeni iznos zajedničke pričuve je obavezan i za one koji je nisu prihvatili ili se o njoj nisu izjasnili. Niti jedan suvlasnik zgrade ne može biti oslobođen plaćanja zajedničke pričuve osim ako su s tim suglasni svi ostali suvlasnici zgrade.

Plaćanje zajedničke pričuve

Zajednička pričuva se uglavnom uplaćuje u mjesečnim ratama, ovisno o odluci suvlasnika zgrade. 
Ukoliko je potrebno, postupak za provođenje prisilne naplate dužan je pokrenuti upravitelj zgrade putem javno-bilježničkog ureda. Ukoliko se zajednička pričuva ne može naplatiti postupkom prisilne naplate, upravitelj zgrade pokreće sudski postupak naplate zajedničke pričuve.
Prema Zakonu o obaveznim odnosima, potraživanja zajedničke pričuve zastarijevaju nakon tri godine od datuma do kojeg je pojedino potraživanje trebalo biti plaćeno. Što znači da se postupak prisilne naplate mora pokrenuti u navedenom roku kako ne bi došlo do apsolutne zastare potraživanja.

Ostali prihodi zgrade

Osim zajedničke pričuve zgrada može ostvariti i dodatne prihode od najma i/ili prodaje zajedničkih prostora odnosno dijelova zgrade uz suglasnost svih suvlasnika zgrade, kao na primjer:

 • najam dijela fasade zgrade za postavljanje reklamnih panoa,
 • najam dijela krova zgrade za postavljanje telekomunikacijskih antena.
 • najam i/ili prodaja poslovnih prostora, ...

Takvi prihodi propadaja svim suvlasnicima zgrade sukladno njihovom udjelu u vlasništvu zgrade i koriste se kao sredstva zajedničke pričuve.
S druge strane tako prikupljena sredstva predstavljaju dodatni prihod suvlasnika zgrade i suvlasnici ih trebaju samostalno sukladno udjelu u vlasništvu zgrade prijaviti u svojim godišnjim prijavama poreza.

Primjer izračuna iznosa zajedničke pričuve

Ako koeficijent za izračun iznosa zajedničke pričuve iznosi 2,70 kn/m2 (0,36 EUR/m2), a stan ima površinu od 52 m2 tada mjesečni iznos zajedničke pričuve iznosi:

52 m2 x 0,36 EUR/m2 = 18,72 EUR